Our Team

FRXII

Nature

Paritosh Mahata

Faculty advisor (2K15 - PRESENT)

Triyan Pal Arora

Vice-Captain

Umang Srivastava

Captain

Shivansh Goyal

Vice-Captain

FRXI

Tarun Raghav

Vice-Captain

Utkarsh Raj

Captain

Trishant Agarwal

Vice-Captain

FRX

Abhishek Chowdhary

Vice-Captain

Vivek Gupta

Captain

Vedant Raj

Vice-Captain

FR 9.0

SreeKanta

Vice-Captain

Kumar Apurva

Captain

Nahush Pareek

Vice-Captain

FR 8.0

Nirmal Kumar

Faculty advisor

Nirmal Teja

Captain

Milind Prasad

Vice-Captain

FR 7.0

Abhijit Nag

Faculty advisor

Shubham Pandey

Captain

Sarthak Sharma

Vice-Captain

FR 6.0

Abhijit Nag

Faculty advisor

Yash Raj Khusro

Captain

Akshay Saraogi

Vice-Captain

FR 5.0

Abhijit Nag

Faculty advisor

Utsav Giri

Captain

Nimish Puri

Vice-Captain

FR 4.0

Rishikesh Kumar

Captain

FR 3.0

Gaurav Gandhi

Captain

FR 1.0 & FR 2.0

Japveer Arora

Captain

FOUNDER

Ankur Gandotra

Founder